Όροι χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου της Eταιρίας VEGAN TIMES IKE

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας Vegan Times IKE (στο εξής Vegan Times). Οι πληροφορίες που θα βρείτε σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο έχουν σκοπό την ενημέρωσή σας. Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει, και είσαστε απολύτως σύμφωνοι/ες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης αυτού. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν, παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και να μην κάνετε χρήση αυτού.

1. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της Vegan Times σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας. Ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό, όπως στο προσωπικό της Vegan Times, στους πελάτες και μετόχους της, καθώς και σε επαγγελματίες, ενώ άλλα τμήματα του διαδικτυακού τόπου μπορεί να απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μας και κάθε χρήση του υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Με κάθε πρόσβαση και χρήση του υλικού αυτού τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε απεριόριστα και ανεπιφύλακτα τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

2. Αποκλεισμός Ευθύνης

Η  Vegan Times θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στον διαδικτυακό της τόπο, ωστόσο δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του διαδικτυακού της τόπου. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανόν να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Vegan Times δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων που αναφέρει, διαφημίζει, ή εμπορεύεται της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε η Vegan Times αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στον σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν θα προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της Εταιρίας ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

3. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Vegan Times, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, το προσωπικό της, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου από τον χρήστη.

4. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η  Vegan Times σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Διαδικτυακού της τόπου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου, που θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Vegan Times, η οποία εξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, σχετικά με το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

5. Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Vegan Times. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης ή επεξήγησης. Ομοίως, πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου τηςVegan Times. Η Vegan Timesδεν εγγυάται, ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα, ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο τηςVegan Times, δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι η Εταιρία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τους διαδικτυακούς τόπους των τρίτων.

6. Πληροφορίες Υγείας

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για θέματα υγείας και ευεξίας, περιλαμβανομένων ιατρικών θεμάτων και θεμάτων διατροφής, υγείας, και ευεξίας. Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ως μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης, ή ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ζητάτε ιατρική συμβουλή ή συμβουλή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.

7. Προβλέψεις

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει προβλέψεις που υπόκεινται σε αστάθμητους και αβέβαιους παράγοντες που μπορεί να έχουν σαν συνέπεια να διαφέρουν τα πραγματικά αποτελέσματα από αυτά που προβλέφθηκαν. Η Vegan Times δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πραγματοποίηση ή μη τυχόν προβλέψεών της.

8. Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες  

Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Vegan Times θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση θα έχει ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Vegan Timesείναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων της.

9. Σήματα

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή με σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Vegan Times ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των δικαιούχων αδειών ή των συνεργατών της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή/και η παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Vegan Times και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες εταιρίες προστατεύουν ενεργά και δυναμικά τα πνευματικά και βιομηχανικά τους δικαιώματα, στο μέγιστο βαθμό που τους το επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

10. Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της Vegan Times. Τα περιεχόμενα αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Vegan Times, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού μας τόπου, δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Vegan Times. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Vegan Times ή τρίτου μέρους.

11. Πεδίο Xρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι προσβάσιμες σε χρήστες εκτός της ελληνικής επικράτειας, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους κατοίκους της Ελλάδος.. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος πιθανόν να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργηθεί από εμάς. Οι διαδικτυακοί τόποι αυτοί μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη χώρα προέλευσής τους.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτό το διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

13. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Vegan Times μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Η Vegan Times διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό του διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια

14. Αιτήματα και Παράπονα

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε γραπτώς στο info@vegantimes.gr. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα ή στο παράπονό σας το ταχύτερο δυνατό.

Η έδρα της εταιρίαςVegan Times ΙΚΕ. βρίσκεται στην οδό Πιερίας 1Α , ΤΚ 14451, Μεταμόρφωση Αττικής. Τελευταία ενημέρωση Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης 2021.