Πιστοποιήσεις

Ένα vegan προϊόν στη σημερινή εποχή είναι δυσδιάκριτο καθώς υπάρχουν πολλές και διαφορετικές πρώτες ύλες, φανερές και αφανείς που προέρχονται από ζώα και υπεισέρχονται σε αυτό για να το «βελτιώσουν» σε «σημεία» ή χρησιμοποιούνται στα στάδια παραγωγής του.

Οι αφανείς πρώτες ύλες είναι αυτές που εκ του νόμου δεν υποχρεούται ο παραγωγός να τις αναγράψει στην ετικέτα. Επίσης ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει αν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή σταυροειδούς επιμολύνσεως με ζωικά προϊόντα κατά την παραγωγή ενός υποτιθέμενου vegan προϊόντος.

Ένας καταναλωτής χρειάζεται εκπαίδευση και χρόνο για να καταφέρει να αξιολογήσει ΜΟΝΟ τις φανερές πρώτες ύλες ενός προϊόντος, χωρίς όμως να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις αφανείς εισροές και την παραγωγική διαδικασία.

Σε αυτήν την εξίσωση έρχονται να δώσουν τις γνώσεις τους και κατά συνέπεια τη λύση τρίτοι φορείς, οι πιστοποιητικοί οργανισμοί, και να κατατάξουν τα προϊόντα σε πιστοποιημένα και μη.

Στο ευρετήριο της Vegan Times θα βρείτε αποκλειστικά προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση από τρίτους φορείς αξιολόγησης, ενώ για τις υπηρεσίες (εστίασης, κ.ά.) θα βρείτε πιστοποιημένες και μη. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους:

  1.  Αφενός η πιστοποίηση μιας υπηρεσίας είναι σύνθετη υπόθεση καθώς οι παράγοντες που υπεισέρχονται στην παροχή της δεν είναι τυποποιημένοι και υπόκεινται σε μεταβολές πχ: αλλαγή προσωπικού, εξατομικευμένη προσέγγιση, κ.ά.
  2.  Η Vegan Times έχει αναπτύξει φίλτρο αξιολόγησης στα κρίσιμα σημεία των υπηρεσιών που επικαλούνται τον εαυτό τους vegan, ώστε κάθε υπηρεσία που καταχωρείται στο directory να έχει πολλές πιθανότητες να είναι vegan.

Τέλος, η Vegan Times σε συνεργασία με επιφανείς επιστήμονες της Ελλάδας, έχει αναπτύξει το ιδιωτικό πρότυπο συμμόρφωσης προϊόντων VEGAN INSIDE το οποίο στοχεύει να ενδυναμώσει την στροφή των επιχειρήσεων στη δημιουργία vegan προϊόντων.